Příspěvek na poskytnutí služby Návštěvy POTMĚ

(výňatek z Všeobecné podmínky poskytování služby Návštěvy POTMĚ)

Vzhledem k tomu, že prostředky získané na realizaci služby z veřejných a soukromých zdrojů pokrývají pouze část nákladů na poskytování služby Návštěvy POTMĚ, budou jednotlivé NP spolufinancovány ze strany Objednatelů. Výše úhrady se řídí následujícím ceníkem:

Individuální návštěvy v domácnosti Klienta – smlouva s fyzickou osobou

Při uzavření Smlouvy o poskytování služeb na 3 měsíce a minimálním počtu 2 NP/měsíc

Individuální NP u klienta v rozsahu 60 minut

250Kč

Individuální NP u klienta v rozsahu 90 minut

300Kč

Při uzavření Smlouvy o poskytování služeb na 6 měsíců a minimálním počtu 2 NP/měsíc

Individuální NP u klienta v rozsahu 60 minut

230Kč

Individuální NP u klienta v rozsahu 90 minut

280Kč

Individuální návštěvy v zařízení sociální služby pro seniory – smlouva s fyzickou osobou

Při uzavření Smlouvy o poskytování služeb na 3 měsíce a minimálním počtu 2 NP/měsíc

Individuální NP u klienta v rozsahu 60 minut

180Kč

Při uzavření Smlouvy o poskytování služeb na 6 měsíců a minimálním počtu 2 NP/měsíc

Individuální NP u klienta v rozsahu 60 minut

150Kč

Individuální návštěvy v zařízení sociální služby pro seniory – smlouva s organizací

Při uzavření Smlouvy o poskytování služeb na 3 měsíce a minimálním počtu 10 NP/měsíc

Individuální NP u klienta v rozsahu 60 minut

230Kč

Při uzavření Smlouvy o poskytování služeb na 6 měsíců a minimálním počtu 10 NP/měsíc

Individuální NP u klienta v rozsahu 60 minut

200Kč

Skupinové návštěvy v zařízení sociální služby pro seniory

Skupinová NP v rozsahu 60 minut

1 000Kč

(cena konkrétní NP stanovená podle výše uvedeného ceníku dále jen „Příspěvek“)

Osobou povinnou k úhradě Příspěvku je Objednatel.

Není-li písemně dohodnuto něco jiného, úhrada Příspěvku bude provedena bezhotovostně na bankovní účet Ústavu vždy předem za kalendářní měsíc, ve kterém mají Návštěvy POTMĚ proběhnout, a to na základě platební instrukce zaslané Ústavem na e-mailovou adresu Objednatele (dále jen „Platební instrukce“). V platební instrukci bude uvedena výše Příspěvku stanovená dle předpokládaného počtu NP naplánovaných na následující měsíc, datum splatnosti Příspěvku, číslo účtu Ústavu, variabilní symbol a případně i další informace pro provedení platby Příspěvku.

Nejpozději do 15 dnů ode dne úhrady Příspěvku zašle Ústav Objednateli e-mailem písemné potvrzení o platbě Příspěvku. Příspěvek bude vyúčtován Objednateli na základě účetního dokladu zaslaného na e-mailovou adresu Objednatele vystaveného nejpozději do 10 pracovních dnů od skončení kalendářního měsíce, ve kterém byly příslušné služby NP poskytovány.

V případě, že nebude Příspěvek uhrazen v termínu uvedeném v Platebním instrukci, je Ústav oprávněn přerušit poskytování služeb NP až do doby, kdy dojde k úhradě Příspěvku.