Všeobecné podmínky poskytování služby Návštěvy POTMĚ

(dále jen „Podmínky“)

Ústav Spolu s vámi, z. ú., se sídlem Školská 233, 373 63 Ševětín, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu U, vložce číslo 146 pod sp. zn. U 146, e-mail: [email protected] (dále jen „Ústav“) realizuje službu Návštěvy POTMĚ, v rámci které propojuje potřebu osob se zrakovým postižením být aktivní součástí společnosti, potřebu seniorů (dále také jen „Klienti“) trávit volný čas smysluplně a potřebu rodinných příslušníků seniorů uchovat si rovnováhu mezi osobním a pracovním životem.

Ústav je poskytovatelem služeb Návštěvy POTMĚ (dále také jen „NP“), spočívajících v návštěvách domácností seniorů či stacionárních a pobytových zařízeních pro seniory a smysluplném trávení času seniorů/Klientů a společných aktivitách se zrakově postiženými osobami (dále jen „Pracovníci NP“). Pracovníci NP prošli intenzivním školením a kontinuálně se dovzdělávají, a s ohledem na své vzdělání, dosavadní praxi a své záliby mají vlastní nabídku aktivit, jež mohou Klientům při Návštěvách POTMĚ nabídnout.

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti osob, které se podílejí na poskytování, přijímání a financování služeb Návštěvy POTMĚ, kterými jsou Ústav jako poskytovatel služeb, Pracovníci NP jako osoby, které služby vykonávají, Klienti jako příjemci a beneficienti služeb a případně i jejich rodinní příslušníci jako osoby, které služby NP objednají, tj. objednatelé (dále společně jen „Zúčastněné osoby“).

Pravidla poskytování služeb Návštěvy POTMĚ upravují vedle těchto Podmínek také smlouvy uzavřené s příslušnými Zúčastněnými osobami, a to Dohoda o pracovní činnosti mezi Ústavem a Pracovníkem NP a Smlouva o poskytování služeb mezi Ústavem a objednatelem. Poskytování služeb se rovněž řídí pravidly vyplývajícími z Etického kodexu Návštěv POTMĚ, dostupného zde: navstevypotme.cz (dále jen „Etický kodex“).

Detailní informace o službě Návštěvy POTMĚ jsou dostupné na webových stránkách navstevypotme.cz (dále jen „Webové stránky“).

Pracovníci Návštěv POTMĚ

Pracovníci NP jsou osoby se zrakovým postižením, převážně osoby s plnou nebo částečnou ztrátou zraku ve věku 20 a více let.

Všichni Pracovníci NP prošli třístupňovým výběrovým řízením, absolvovali vstupní školení v rozsahu 9 školících dnů, absolvují měsíční skupinové supervize a měsíční individuální setkání s koučem. Pracovní činnost Pracovníků NP je kvartálně hodnocena vedoucím pracovníkem služeb NP.

Profily budou dostupné Objednatelům na Webových stránkách, konkrétně na adrese: navstevypotme.cz.

Beneficienti služeb Návštěvy POTMĚ

Klienti jako příjemci služeb NP budou osoby v seniorském věku, a to i osoby se specifickými potřebami, např. lidé s omezenou mobilitou, lidé se zrakovým postižením.

Služby Návštěvy POTMĚ není možné poskytovat Klientům, kteří mají vážné komunikační omezení (např. osoby neslyšící), případně jiné zdravotní omezení, které znemožňuje komunikaci a navázání vztahu s Pracovníkem NP (např. trpí psychickou poruchou, při níž nemocný může ohrozit sebe nebo i druhé, respektive jeho chování znemožňuje kontakt a spolupráci s pracovníkem NP, popř. má sklony k agresivnímu chování) nebo trpí infekčním či jiným nakažlivým onemocněním, které by mohlo být ohrožením zdraví pro  Pracovníka NP.

Vhodnost služeb NP pro Klienta je nutné předem konzultovat. Vedoucí pracovník NP i Pracovník NP musí mít k dispozici úplné informace o zdravotním stavu Klienta, zejména v případě, že by z jeho zdravotního stavu mohlo vzejít riziko pro Klienta a/nebo Pracovníka NP.

Objednatelé služeb Návštěvy POTMĚ

Služby NP objednává:

 • Klient;
 • rodinný příslušník nebo jiná osoba pečující o Klienta;
 •  poskytovatel služeb pro Klienty (např. pečovatelské domy);

(dále jen „Objednatel“).

Poptávka na poskytnutí služeb Návštěvy POTMĚ

Objednatel může učinit poptávku na poskytnutí služeb NP konkrétním Pracovníkem NP, a to prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na navstevypotme.cz.

Profily Pracovníků NP může Objednatel prohlížet na Webových stránkách. Objednatel si může profily pracovníků NP vytisknout.

V objednávkovém formuláři na poskytnutí služeb NP Objednatel uvede:

 • adresu poskytování služby NP;
 • identifikaci osoby, pro kterou je služba objednávána;
 • požadovanou četnost a dobu poskytování služby NP;
 • datum požadovaného zahájení poskytování služeb NP;
 • informace o Klientovi a o Objednateli;
 • kontaktní údaje Objednatele.

Příspěvek na poskytnutí služby Návštěvy POTMĚ

Vzhledem k tomu, že prostředky získané na realizaci služby z veřejných a soukromých zdrojů pokrývají pouze část nákladů na poskytování služby Návštěvy POTMĚ, budou jednotlivé NP spolufinancovány ze strany Objednatelů. Výše úhrady se řídí následujícím ceníkem:

Individuální návštěvy v domácnosti Klienta – smlouva s fyzickou osobou

Při uzavření Smlouvy o poskytování služeb na 3 měsíce a minimálním počtu 2 NP/měsíc

Individuální NP u klienta v rozsahu 60 minut

250Kč

Individuální NP u klienta v rozsahu 90 minut

300Kč

Při uzavření Smlouvy o poskytování služeb na 6 měsíců a minimálním počtu 2 NP/měsíc

Individuální NP u klienta v rozsahu 60 minut

230Kč

Individuální NP u klienta v rozsahu 90 minut

280Kč

Individuální návštěvy v zařízení sociální služby pro seniory – smlouva s fyzickou osobou

Při uzavření Smlouvy o poskytování služeb na 3 měsíce a minimálním počtu 2 NP/měsíc

Individuální NP u klienta v rozsahu 60 minut

180Kč

Při uzavření Smlouvy o poskytování služeb na 6 měsíců a minimálním počtu 2 NP/měsíc

Individuální NP u klienta v rozsahu 60 minut

150Kč

Individuální návštěvy v zařízení sociální služby pro seniory – smlouva s organizací

Při uzavření Smlouvy o poskytování služeb na 3 měsíce a minimálním počtu 10 NP/měsíc

Individuální NP u klienta v rozsahu 60 minut

230Kč

Při uzavření Smlouvy o poskytování služeb na 6 měsíců a minimálním počtu 10 NP/měsíc

Individuální NP u klienta v rozsahu 60 minut

200Kč

Skupinové návštěvy v zařízení sociální služby pro seniory

Skupinová NP v rozsahu 60 minut

1 000Kč

(cena konkrétní NP stanovená podle výše uvedeného ceníku dále jen „Příspěvek“)

Osobou povinnou k úhradě Příspěvku je Objednatel.

Není-li písemně dohodnuto něco jiného, úhrada Příspěvku bude provedena bezhotovostně na bankovní účet Ústavu vždy předem za kalendářní měsíc, ve kterém mají Návštěvy POTMĚ proběhnout, a to na základě platební instrukce zaslané Ústavem na e-mailovou adresu Objednatele (dále jen „Platební instrukce“). V platební instrukci bude uvedena výše Příspěvku stanovená dle předpokládaného počtu NP naplánovaných na následující měsíc, datum splatnosti Příspěvku, číslo účtu Ústavu, variabilní symbol a případně i další informace pro provedení platby Příspěvku.

Nejpozději do 15 dnů ode dne úhrady Příspěvku zašle Ústav Objednateli e-mailem písemné potvrzení o platbě Příspěvku. Příspěvek bude vyúčtován Objednateli na základě účetního dokladu zaslaného na e-mailovou adresu Objednatele vystaveného nejpozději do 10 pracovních dnů od skončení kalendářního měsíce, ve kterém byly příslušné služby NP poskytovány.

V případě, že nebude Příspěvek uhrazen v termínu uvedeném v Platebním instrukci, je Ústav oprávněn přerušit poskytování služeb NP až do doby, kdy dojde k úhradě Příspěvku.

Místo poskytování služeb Návštěvy POTMĚ

Služby Návštěvy POTMĚ budou poskytovány:

 • v domácnosti Klienta;
 • v instituci, kde se Klient nachází, např. stacionář, pobytové zařízení pro Klienty; nebo
 • na jiném místě, na kterém se Pracovník NP s Klientem nebo Objednatelem služby dohodne (např. knihovna, kavárna, park, výstava);
 • přičemž místo poskytování služeb musí být v dosahu max. 10 minut chůze od MHD/PID z důvodu dostupnosti pro Pracovníka NP.

Termíny návštěv

Na termínu první návštěvy Klienta za účasti Pracovníka NP, vedoucího Pracovníka NP, Objednatele a Klienta se uvedené osoby dohodnou, a to prostřednictvím rozhraní Webových stránek, e‑mailovou komunikací, telefonicky nebo jiným vhodným způsobem.

V případě, že s tím budou souhlasit všechny výše uvedené osoby, dohodnou se tyto osoby na pravidelných termínech návštěv Klienta a na době jejich trvání. Pravidelný termín návštěv je možné změnit se souhlasem všech výše uvedených osob.

V případě, že návštěvu není možné uskutečnit v pravidelném termínu, informuje o tom příslušná osoba, na jejíž straně je dán důvod nemožnosti uskutečnění návštěvy (Pracovník NP nebo Klient či Objednatel), Ústav bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nemožnosti uskutečnění návštěvy dozvěděla prostřednictvím SMS, telefonicky nebo e‑mailem, a to vždy minimálně 24 hodin před předpokládaným termínem návštěvy.

Klient, popř. Objednatel je oprávněn pravidelný termín návštěvy zrušit, pokud však opakovaně dojde ke zrušení termínu návštěvy později než 24 hodin před předpokládaným termínem návštěvy, jedná se o podstatné porušení povinností ze strany Objednatele, v důsledku kterého je Ústav oprávněn odstoupit od smlouvy s Objednatelem a ukončit poskytování služeb NP Klientovi.

Pravidla poskytování služeb Návštěvy POTMĚ

Pří poskytování služeb NP musí být dodržovány následující pravidla a zásady:

 • Osoby podílející se na poskytování a přijímání služeb NP musí dbát na to, aby nebyla ohrožena bezpečnost Pracovníka NP nebo Klienta;
 • Pracovník NP nesmí bez předchozího souhlasu Klienta pořizovat zvukové ani obrazové záznamy nebo fotografie z návštěv u Klienta;
 • Klient nesmí být při poskytování služeb omezován v rozhodování, musí mít vždy možnost volby, a to mimo jiné i v aktivitách/činnostech, které bude s Pracovníkem NP podnikat;
 • Pracovník NP nesmí přijímat od Klienta jakékoliv peněžité či nepeněžité dary, s výjimkou darů, jejichž hodnota je zanedbatelná (např. dary osobní povahy);
 • všechny osoby podílející se na poskytování a přijímání služeb NP se musí chovat tak, aby byly zachovány důstojnost a soukromí všech Zúčastněných osob a při poskytování služeb NP byla zachována přátelská a harmonická atmosféra;
 • Objednatel ani Klient nesmí po Pracovníkovi NP vyžadovat poskytnutí služeb NP, které mají povahu aktivit/činností vyloučených dle těchto Podmínek a Pracovník NP je nesmí Klientovi poskytovat.

Nedohodne-li se Ústav s Objednatelem písemně jinak, bude jedna návštěva trvat maximálně 90 minut, přičemž návštěvy budou probíhat s četností minimálně 2x měsíčně a maximálně 2x týdně.

Doporučované činnosti/aktivity v rámci služby Návštěvy POTMĚ

V rámci služeb NP poskytovaných Pracovníky NP jsou doporučovány zejména následující aktivity:

 • procvičování cizích jazyků;
 • společné povídání a vyprávění, reminiscence (vzpomínky na běžný život);
 • hudební činnost (zpěv a hra na hudební nástroj), poslech hudby;
 • četba (klasické knihy) a poslech audio knih;
 • hra společenských her (např. člověče nezlob se, karty, zvukové hmatové pexeso);
 • procházky a posezení venku (např. lavička v parku, balkon);
 • canisterapie, kontakt s domácím mazlíčkem;
 • ruční práce (např. pletení, chráněná dílna, tematické tvoření – Vánoce, Velikonoce, Mikuláš atd.);
 • pasivní sledování sportů, dokumentárních filmů;
 • podpora (např. znovu vrácení do života Klienta přicházejícího o zrak), ukázka a pomoc s používáním kompenzačních pomůcek;
 • řešení matematických, fyzikálních příkladů;
 • seznamování se s používáním komunikačních technologií (internet, mobilní telefon, tablet);
 • tanec.

Pracovník NP může s Klientem trávit čas i jinými vhodnými aktivitami výslovně neuvedenými v Podmínkách, a to za předpokladu, že jsou v souladu s pravidly, účelem a zásadami služeb Návštěvy POTMĚ.

Činnosti/aktivity vyloučené ze služeb Návštěvy POTMĚ

Při poskytování služeb Pracovníky NP jsou vyloučeny činnosti/aktivity, které by mohly představovat zdravotní riziko pro Klienta nebo Pracovníka NP, nejsou v souladu s pravidly, účelem a zásadami služeb Návštěvy POTMĚ nebo jsou z jiného důvodu nevhodné pro Klienta nebo Pracovníka NP. Při poskytování služeb NP Pracovníky NP by neměly být prováděny pravidelně nebo ve větším rozsahu následující činnosti/aktivity (příležitostné provádění těchto aktivit se souhlasem Pracovníka NP a Klienta je povoleno za předpokladu, že tyto aktivity nejsou v konkrétním případě vyloučeny podle předchozí věty):

 • úklid, obstarávání nákupů;
 • péče o tělo, ošetřovatelská činnost;
 • asistenční činnost;
 • vaření (není vyloučeno společné vaření při dlouhodobějším “vztahu“ Pracovníka NP a Klienta);
 • cvičení vyžadující vizuální kontrolu;
 • doprovázení na úřady, k lékaři.
 • Informační povinnost

Pro řádné a bezpečné poskytování služeb NP je nezbytné, aby Objednatel nebo Klient poskytl úplné a pravdivé informace o Klientovi, zejména informace týkající se fyzické a duševní kondice Klienta, které by mohly mít význam pro bezpečnost osob zúčastněných na poskytování služeb NP.

Pracovník NP, Objednatel a Klient si vymění kontaktní údaje, zejména telefonní číslo a e-mailovou adresu (mají‑li ji zřízenou). Osoby uvedené v předchozí větě se budou vždy v dostatečném předstihu informovat o skutečnostech významných pro poskytování služeb NP (např. v případech, kdy nebude možné dodržet smluvenou dobu návštěvy).

Důvěrnost

Pracovníci NP jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb NP, zejména o skutečnostech osobní či důvěrné povahy, které jim sdělí Klient. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení spolupráce Ústavu s Pracovníkem NP.

Dohled nad poskytováním služeb Návštěvy POTMĚ a hodnocení

První návštěva Klienta proběhne za přítomnosti pracovníka NP, vedoucího pracovníka NP, Objednatele a Klienta.

Po každé návštěvě Klienta Pracovník NP zašle stručný záznam o uskutečněné návštěvě, zejména o aktivitách/činnosti, které byla předmětem návštěvy, Objednateli.

Po každé desáté (10.) návštěvě nebo dle dohody Pracovníka NP u Klienta proběhne společné setkání, kterého se zúčastní Pracovník NP, vedoucí pracovník služby Návštěvy POTMĚ, Klient a případně též Objednatel, na kterém dojde k průběžnému hodnocení služby Návštěvy POTMĚ.

Stížnosti

V případě, že dojde na straně Pracovníka NP, Objednatele nebo Klienta k porušení pravidel

Ukončení poskytování služeb Návštěvy POTMĚ

Objednatel, Klient i Pracovník NP mohou ukončit poskytování služeb NP pro Klienta z jakéhokoliv důvodu i bez udání důvodu, a to písemným oznámením učiněným vůči Ústavu. Ústav v takovém případě bezodkladně vyrozumí ostatní výše uvedené osoby o ukončení poskytování služeb NP. Ukončení poskytování služeb NP nabývá účinnosti dnem, kdy došlo k oznámení o ukončení Ústavu.

Odpovědnost za škodu

Za újmu způsobenou při poskytování služeb NP odpovídá v rozsahu vyplývajícím z právních předpisů Ústav. Ostatní Zúčastněné osoby jsou povinny:

 • předcházet možnosti vzniku újmy a přijmout přiměřená preventivní opatření k zabránění či zmírnění hrozící újmy, a to i s ohledem na zdravotní omezení Klienta či Pracovníka NP;
 • jakoukoliv škodu, ztrátu, či újmu způsobenou při poskytování služeb NP je dotčená osoba povinna neprodleně hlásit Ústavu, a to telefonicky nebo emailem.

Pojištění

Ústav se zavazuje sjednat pro každého Pracovníka NP pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu služeb NPOstatní Zúčastněné osoby jsou povinny poskytnout Ústavu veškerou potřebnou součinnost při uplatňování nároku na výplatu pojistného plnění v případě, že dojde k pojistné události (např. komunikace s pojišťovnou, předání potřebných dokladů, sdělení informací vyžadovaných pojišťovnou).

Ochrana osobních údajů

Ostatní Zúčastněné osoby berou na vědomí, že Ústav bude na základě těchto Podmínek zpracovávat jejich osobní údaje za účelem plnění povinností vyplývajících z těchto Podmínek, Etického kodexu nebo ze smluv uzavřených mezi Ústavem a Zúčastněnými osobami, což zahrnuje zpracování osobních údajů nezbytných pro poskytování služeb NP ve sjednaném rozsahu.

Správcem osobních údajů Zúčastněných osob je ústav Spolu s vámi, z.ú., IČO: 08621357, se sídlem Školská 233, 373 63 Ševětín, zapsaný  V rejstříku ústavů vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu U, vložce číslo 146  pod sp. zn. U 146 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích, tel.: +420 739 22 88 31, e-mail: [email protected].

V rámci zpracování osobních údajů bude správce zpracovávat zejména následující osobní údaje, které mu Klient a Objednatel poskytnou: identifikační a kontaktní údaje. Rozsah zpracovávaných osobních údajů Pracovníka NP je stanoven v dohodě o pracovní činnosti mezi Ústavem a příslušným Pracovníkem NP.

Informace o zdravotním stavu Klienta budou Ústavem zpracovávány na základě písemného souhlasu Klienta, jehož znění tvoří přílohu č. 1 Podmínek.

Osobní údaje Zúčastněných osob budou zpracovány automatizovaně i manuálně zaměstnanci Ústavu.

Osobní údaje mohou být v rámci zpracování v nezbytném rozsahu zpřístupněny dalším níže uvedeným subjektům:

 • ostatním Zúčastněným osobám v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb NP (např. Pracovníkům NP budou poskytnuty kontaktní údaje Klienta, aby se mohl s Klientem v případě potřeby spojit a informace o zdravotním stavu Klienta, aby byl připraven na možné zdravotní komplikace Klienta při návštěvách a mohl Klientovi poskytnout v případě potřeby pomoc).

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné poskytování služeb NP, je prováděno na základě smlouvy a právních předpisů a probíhá bez souhlasu Zúčastněné osoby v souladu se zákonem a legislativou Evropské Unie. V případě neposkytnutí osobních údajů v rozsahu potřebném pro řádné poskytování služeb NP:

(i) ze strany Objednatele nebo Klienta je Ústav oprávněn odstoupit od Smlouvy s Objednatelem a ukončit poskytování služeb NP Klientovi;

(ii) ze strany Pracovníka NP je Ústav oprávněn ukončit spolupráci s Pracovníkem NP na poskytování služeb NP a vypovědět dohodu o pracovní činnosti.

Ústav bude dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů. Ústav poučí své zaměstnance, kterým bude umožněn přístup ke zpracovávaným osobním údajům o povinnosti zachovávat mlčenlivost.

Osobní údaje budou zpracovávány až do ukončení poskytování služeb NP.

Zúčastněná osoba má právo požadovat od Ústavu přístup k jeho osobním údajům (zejména právo na informace o účelu zpracování, rozsahu a povaze zpracovávaných osobních údajů, jejich zdrojů a příjemci či příjemcích osobních údajů), jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, přičemž na Ústav se za tímto účelem může obrátit telefonicky/e-mailem prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto čl. 19 Podmínek výše. Zúčastněná osoba má dále právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Komunikace

Zúčastněné osoby budou komunikovat některým z následujících způsobů:

 • prostřednictvím rozhraní Webových stránek;
 • písemně;
 • telefonicky (zahrnuje telefonický hovor a SMS zprávy);
 • e-mailem.

Jakékoliv oznámení, výzva či obdobné sdělení, mezi Zúčastněnými osobami se považuje za doručené: (a) dnem fyzického předání, je-li oznámení doručováno osobně; nebo (b) dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; (c) dnem prokazatelného odeslání e-mailu, je-li oznámení zasíláno elektronicky.

Změna Podmínek

Ústav je oprávněn změnit tyto Podmínky, a to zveřejněním jejich upravené verze na adrese: navstevypotme.cz. O takové změně bude Ústav informovat ostatní Zúčastněné osoby na e-mailové adresy, které sdělili Ústavu, přičemž tyto osoby jsou oprávněny okamžitě vypovědět smlouvu upravující podmínky jejich účasti na poskytování služeb NP, a to do 1 měsíce od oznámení změny na jejich e-mailovou adresu.

Platnost a účinnost

Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem jejich podpisu Ústavem.

V Praze dne 22. 10. 2019

Zapsaný ústav Spolu s vámi, z.ú.

______________________

Bc. Šarlota Hambergerová

Ředitelka

Příloha č. 1 Všeobecných podmínek poskytování služby Návštěvy POTMĚ

Souhlas Klienta s poskytováním služeb Návštěvy POTMĚ a se zpracováním osobních údajů

Klient má být beneficientem a příjemcem služeb Návštěvy POTMĚ spočívajících v návštěvách domácností seniorů Všeobecných podmínkách poskytování služby Návštěvy POTMĚ

Pro řádné a bezpečné poskytování služeb NP je třeba, aby Klient sdělil osobám zajišťujícím poskytování služeb NP úplné a pravdivé informace o jeho zdravotním stavu, které by mohly mít vliv na bezpečnost poskytování služeb NP (např. informace o onemocněních, která by se mohla projevit při poskytování služeb NP, např. diabetes – možnost hypoglykemického záchvatu, kardiovaskulární onemocnění) a umožnil jejich zpracování (dále jen „osobní údaje“).

Správcem osobních údajů Zúčastněných osob je ústav Spolu s vámi, z.ú., IČO: 08621357, se sídlem Školská 233, 373 63 Ševětín, zapsaný  V rejstříku ústavů vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu U, vložce číslo 146  pod sp. zn. U 146 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích, tel.: +420 739 22 88 31, e-mail: [email protected] (dále jen „Ústav“).

Klient tímto uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů, a to pro účely poskytování služeb NP v souladu s Podmínkami. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné poskytování služeb NP a probíhá v souladu se zákonem a legislativou Evropské Unie.

Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně i manuálně zaměstnanci Ústavu. Kromě Ústavu a jeho zaměstnanců mohou být osobní údaje v rámci zpracování v nezbytném rozsahu zpřístupněny dalším níže uvedeným subjektům:

 • ostatním osobám zúčastněným na poskytování služeb NP (pracovníci NP a objednatelé služeb NP), a to v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb NP (např. pracovníkům NP budou poskytnuty kontaktní údaje Klienta, aby se mohl s Klientem v případě potřeby spojit a informace o zdravotním stavu Klienta, aby byl připraven na možné zdravotní komplikace Klienta při návštěvách a mohl Klientovi poskytnout v případě potřeby pomoc).

Osobní údaje budou zpracovávány až do ukončení poskytování služeb NP.

Klient má právo požadovat od Ústavu přístup k jeho osobním údajům (zejména právo na  informace o účelu zpracování, rozsahu a povaze zpracovávaných osobních údajů, jejich zdrojů a příjemci či příjemcích osobních údajů), jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, přičemž na Ústav se za tímto účelem může obrátit telefonicky/e-mailem prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto souhlasu výše. Zúčastněná osoba má dále právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Na důkaz toho, že Klient uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů na základě své svobodné, skutečné a vážné vůle, připojuje Klient níže svůj podpis. Klient může udělený souhlas kdykoliv odvolat, přičemž následkem odvolání souhlasu může být to, že Ústav z bezpečnostních důvodů ukončí poskytování služeb NP Klientovi.

V______________ dne ______________

_________________________________

/podpis Klienta/

Купить диплом Воронеж Купить диплом Воронеж Купить аттестат 11 классов купить диплом института Купить диплом Екатеринбург Купить диплом Новосибирск http://rudiplomirovany.com/дипломы-по-профессии/диплом-врача-купить http://rudiplomirovans.com/свидетельства-и-справки/свидетельство-о-разводе http://rudiplomirovana.com/купить-диплом-новосибирск www.rudiplomisty.com http://rudiplomis.com/диплом-колледжа rudiplomista.com http://https://diploman-doci.com/kupit-diplom-moskva www.rudiplomista24.com http://http://rudiplomis24.com/дипломы-по-профессии/диплом-строителя-купить http://rudiplomirovan.com/дипломы-по-профессии/диплом-бухгалтера-купить www.ru-diplomirovanie.com http://http://ru-diplomirovan.com/дипломы-по-профессии/диплом-инженера-купить Купить диплом с реестром Купить диплом Омск Купить диплом колледжа Купить диплом Омск Купить диплом техникума Купить свидетельство о разводе Купить диплом с реестром купить диплом в краснодаре Купить диплом техникума Купить диплом Воронеж Купить диплом кандидата наук Купить диплом для иностранцев Купить аттестат 11 классов diploman-doci.com www.lands-diplomy.com купить диплом в екатеринбурге купить диплом в нижнем новгороде www.ru-diplomirovans.com http://https://ru-diplomirovana.com/купить-диплом-воронеж www.ru-diplomirovany.com http://https://ru-diplomirovanay.com/купить-диплом-томск http://https://ru-diplomirovannie.com/дипломы-по-профессии/диплом-бухгалтера-купить www.gosznac-diplomy.com Купить диплом техникума Купить диплом врача Купить диплом с реестром Купить диплом для иностранцев Купить диплом для иностранцев Купить диплом в Воронеже https://gosznac-diplom.com gosznac-diplom24.com http://https://gosznac-diploms.com/kupit-diplom-v-rostove-na-donu Купить диплом о среднем образовании Купить диплом бакалавра Купить диплом Саратов diplom-ua.com Купить диплом в Рязани Купить диплом кандидата наук Купить диплом Купить диплом СССР Купить диплом с реестром Купить диплом медучилища Купить диплом Купить свидетельство о рождении Купить диплом врача https://goznakov-diplom.com/attestat-shkoly https://goznakov-diploms.com/kupit-attestat-za-11-klass goznakov-diplomy.com goznakov-diploma.com goznakov-diploman.com http://https://goznakov-diplomans.com/kupit-diplom-v-omske http://https://goznakov-diplomx.com www.diploman-doci.com nudify porn https://i-medic.com.ua/index.php?newsid=germetik-dlya-far renault-club.kiev.ua www.tehnoprice.in.ua lifeinvest.com.ua warfare.com.ua 05161.com.ua http://https://brightwallpapers.com.ua/butilovyy-germetik-dlya-far http://http://3dlevsha.com.ua/kupit-germetik-avtomobilnyy https://abank.com.ua/chernyy-germetik-dlya-far www.abshop.com.ua https://alicegood.com.ua/linzy-v-faru artflo.com.ua https://atlantic-club.com.ua/led-linzi www.atelierdesdelices.com.ua 510.com.ua https://autostill.com.ua/kupivlya-linz-dlya-far-poradi-ta-rekomendatsii autodoctor.com.ua www.babyphotostar.com.ua http://https://bagit.com.ua/linzi-v-faru-vibir-kupivlya-i-vstanovlennya www.bagstore.com.ua www.befirst.com.ua bike-drive.com.ua http://http://billiard-classic.com.ua/yak-vybraty-ta-kupyty-pnevmostepler-porady-ta-rekomendaciyi http://http://ch-z.com.ua/kupyty-pnevmostepler-v-ukrayini-rekomendaciyi-ta-naykrashchi-propozyciyi www.bestpeople.com.ua http://https://daicond.com.ua/sklo-fary-vw-volkswagen-passat-b5-1996-2000 https://delavore.com.ua/sravnenie-led-linz-i-galogennyh-far-chto-luchshe-dlya-vashego-avto https://jiraf.com.ua/stekla-far-yak-pokrashchyty-zovnishniy-vyglyad-vashogo-avto http://https://itware.com.ua/chaynyk-nabir-dlya-poliruvannya-far-parom-z-adapterom-220v logotypes.com.ua http://https://naduvnie-lodki.com.ua/jak-vibrati-idealni-stekla-far-dlya-vashogo-avto-poradi-vid-ekspertiv www.nagrevayka.com.ua www.repetitory.com.ua https://optimapharm.com.ua/novitni-tekhnologiyi-u-vygotovlenni-linz-dlya-far-scho-varto-znaty-avtovlasnykam rockradio.com.ua renenergy.com.ua www.shop4me.in.ua http://https://tops.net.ua/vibir-linz-dlya-far-osnovni-kriterii-ta-rekomendacii comfortdeluxe.com.ua www.companion.com.ua www.vlada.dp.ua http://https://tennis-club.kiev.ua/linzi-v-avtomobilnih-farah-oglyad-tehnologiy-ta-inzhenernih-rishen www.metabo-partner.com.ua hr.com.ua http://https://dvernoyolimp.org.ua/yak-pokrashtyty-svitlovi-fary-avtomobilya-za-dopomogoyu-hermetyka-dlya-far i-medic.com.ua renault-club.kiev.ua www.tehnoprice.in.ua www.lifeinvest.com.ua http://http://daicond.com.ua/yak-doglyadaty-za-sklom-dlya-far-porady-ta-sekrety http://https://05161.com.ua/luchshie-maski-dlya-linz-2-5-dyuyma-preobrazite-svoy-avtomobil http://https://brightwallpapers.com.ua/sklo-far-dlya-staryh-avtomobiliv-de-znayty-i-yak-pidibraty http://3dlevsha.com.ua/yak-bi-led-24v-linzi-pidvyshchuyut-bezpeku-na-dorozi-doslidzhennya-ta-fakty abank.com.ua www.svetiteni.com.ua www.startupline.com.ua www.unasoft.com.ua http://https://apartments.dp.ua/bi-led-24v-linzi-v-fary-yak-vony-pratsyuyut-i-chomu-vony-efektyvni www.sun-shop.com.ua https://ital-parts.com.ua/yak-vibraty-idealni-bi-led-linzi-24v-dlya-vashogo-avto-poradi-ta-rekomendatsiyi corpnews.com.ua http://https://brides.com.ua/yak-doglyadaty-za-bi-led-linzamy-praktychni-porady http://grim.in.ua/svitlodiodni-linzi-perevagy-ta-yak-obraty-naykrashchi-dlya-vashogo-avto www.mega-m.com.ua http://https://hr.com.ua/de-kupyty-led-linzy-v-fary-porady-ta-rekomendaciyi gazeta.sebastopol.ua http://https://interpen.com.ua/bi-led-linzy-3-dyuyma-pokrashchennya-osvitlennya https://bookidoc.com.ua/chomu-varto-obraty-bi-led-linzy-dlya-avtomobilnyh-far-perevagy-ta-oglyad http://http://vps.com.ua/led-linzy-dlya-avto-perevagy-vybir-ta-vstanovlennya dvernoyolimp.org.ua http://https://interpen.com.ua/pokrashennya-osvitlennya-avto-z-led-linzamy-porady-ta-oglyad 888 casino vpn online casino bitcoin sign up vpn pour casino en ligne online water wheel casinos for australian players top tips for comparing gold ira companies https://05161.com.ua/yak-pidvishchiti-bezpeku-na-dorozi-za-dopomogoyu-yakisnih-linz-u-farah https://cancer.com.ua/yak-vibrati-yakisne-sklo-korpus-ta-inshi-skladovi-dlya-far https://dvernoyolimp.org.ua/vidguki-pro-sklo-dlya-far-shcho-kazhut-koristuvachi https://smotri.com.ua/perevagi-ta-nedoliki-riznih-tipiv-led-linz https://05161.com.ua/materiali-korpusiv-far-shcho-obrati-dlya-vashogo-avto https://vps.com.ua/oglyad-novitnih-tehnologiy-u-virobnitstvi-skla-dlya-far https://diamond-gallery.in.ua/perevagi-zamini-skla-far-pokrashchennya-vidimosti-ta-bezpeki https://cancer.com.ua/vse-shcho-potribno-znati-pro-sklo-korpusi-ta-skladovi-fari-avtomobilya https://warfare.com.ua/vartist-bi-led-linz-shcho-vplivaie-na-cinu-i-yak-znayti-optimalniy-variant https://firma.com.ua/perevagi-kupivli-led-linz-pokrashchennya-osvitlennya-ta-stylyu https://slovakia.kiev.ua/poshireni-problemi-zi-sklom-far-ta-yih-virishennya https://eterna.in.ua/yak-vibrati-chaynik-dlya-himichnogo-poliruvannya-avtomobilnih-far-poradi-vid-ekspertiv https://geliosfireworks.com.ua/idealne-osvitlennya-yak-obrati-optimalni-bi-led-linzi https://eebc.net.ua/idealne-osvitlennya-yak-obrati-optimalni-bi-led-linzi https://omurp.org.ua/oglyad-populyarnih-brendiv-skla-ta-korpusiv-dlya-far https://vwclub.org.ua/novitni-tehnologiyi-osvitlennya-vibor-bi-led-linz-dlya-vashogo-avto https://thecrimea.org.ua/perevagi-vikoristannya-bi-led-linz-u-farah-avtomobilya https://510.com.ua/chomu-vazhlivo-zaminyuvati-poshkodzene-sklo-far-poradi-vid-ekspertiv https://lifeinvest.com.ua/oglyad-naykrashchih-bi-led-linz-u-2024-roci https://alicegood.com.ua/remont-far-zamina-skla-korpusu-ta-inshih-skladovih https://atelierdesdelices.com.ua/top-10-virobnikiv-skla-dlya-far-avtomobiliv-u-2024-roci https://atlantic-club.com.ua/yak-obrati-khoroshogo-ryepyetitora-z-angliyskoyi-movi-klyuchovi-aspyekti-viboru https://tehnoprice.in.ua/trivalist-zhittya-bi-led-linz-shcho-ochikuvati https://artflo.com.ua/yak-vibrati-naykrashche-sklo-dlya-far-vashogo-avtomobilya https://i-medic.com.ua/bi-led-linzi-tehnologiyi-maybutnogo-dlya-suchasnih-avtomobiliv https://renault-club.kiev.ua/yak-bi-led-linzi-pokrashuyut-vidimist-na-dorozi https://elektromotor.net.ua/butiloviy-germetik-dlya-far-vse-scho-vam-potribno-znati https://cpaday.com.ua/yak-zakhistiti-steklo-fari-vid-vologi-i-pilu-za-dopomogoyu-germetika https://ameli-studio.com.ua/vidguki-ta-reytingi-yakiy-germetik-dlya-far-varto-kupiti https://blooms.com.ua/perevagi-bi-led-linz-chomu-varto-pereyti-na-novi-tehnologiyi-osvitlennya https://dnmagazine.com.ua/yak-vibrati-naykrashchiy-germetik-dlya-far-vashogo-avtomobilya https://cocoshop.com.ua/novitni-rishennya-v-oblasti-stekol-dlya-far-yak-obrati-pravilno https://salle.com.ua/vidnovlennya-stekla-fari-vse-scho-vam-potribno-znati https://reklamist.com.ua/zahist-stekla-fari-avto-vid-pogodnih-umov-i-vplivu-vid-shlyahu https://synergize.com.ua/yak-obrati-bi-led-linzi-dlya-far-poradi-ekspertiv https://brandwatches.com.ua/germetik-dlya-far-navishcho-vin-potriben-i-yak-pravilno-vikoristovuvati https://abshop.com.ua/perevagi-yakisnogo-skla-korpusiv-ta-skladovih-far-dlya-vashogo-avto https://tyres.com.ua/yak-led-linzi-pokrashchuyut-vidimist-na-dorozi https://tm-marmelad.com.ua/perevagi-bi-led-linz-dlya-vashogo-avtomobilya-chomu-varto-pereyti-na-novu-tehnologiyu https://pravoslavnews.com.ua/top-5-stekol-dlya-far-avtomobilya-porivnyannya-i-vidguki https://salonsharm.com.ua/yak-zaminiti-steklo-fari-na-avtomobili-samostiyno-pokrokova-instruktsiya https://tayger.com.ua/perevagi-led-linz-chomu-varto-zrobiti-vibir-na-korist-novitnoyi-tehnologiyi nude ai generator deepnude ai ai nude nudify online Куплю диплом СПб куплю дипломы бухгалтера куплю дипломы в томске купить диплом в сыктывкаре куплю дипломы фельдшера цена rudiplomisty24.com куплю дипломы в чебоксарах https://gazeta.sebastopol.ua/vazhlyvist-yakisnogo-skla-fary-chomu-tse-maye-znachennya https://mega-m.com.ua/novi-trendy-u-vyrobnytstvi-skla-dlya-far-shcho-ochikuvaty-u-2024-rotsi https://grim.in.ua/yak-nove-sklo-dlya-far-mozhe-pokrashchyty-zovnishniy-vyglyad-vashogo-avto https://bc-pharmacy.com.ua/perevagy-vstanovlennya-led-far-chomu-varto-investuvaty https://shopsecret.com.ua/chomu-vazhlyvo-svoechasno-zaminuvaty-sklo-far-porady-fahivtsiv https://absi.od.ua/vstanovlennya-led-far-pokrokova-instrukciya-dlya-novachkiv https://kfek.org.ua/uyut-i-komfort-v-dyetskoy-komnatye-vybiraytye-divany-dlya-dyetyey-ot-wowin https://vps.com.ua/yak-obrati-nayefektivnishi-bi-led-linzi-dlya-vashogo-avto-poradi-ekspertiv https://interpen.com.ua/porady-z-vyboru-skla-dlya-far-yak-zabezpechyty-optymalnu-vydymist https://sinyak.com.ua/_ukr/yak-doglyadaty-za-sklom-fary-porady-dlya-dovgotryvalogo-vykorystannya https://jesus.com.ua/perevagy-onovlennya-skla-ta-korpusiv-fary-dlya-ford-edge-2018-2024-pidvyshchennya-bezpeky-ta-estetyky https://cpaday.com.ua/yak-vibrati-naykrashchiy-lentochniy-germetik-dlya-far-poradi-i-rekomendatsiyi https://sun-shop.com.ua/tehnichni-harakterystyky-skla-dlya-far-na-shcho-zvertaty-uvagu https://bookidoc.com.ua/chomu-bi-led-linzi-naykrashchiy-vibir-dlya-pokrashchennya-vidimosti-na-dorozi https://subaru.com.ua/yak-obraty-naykrashe-sklo-ta-korpusy-dlya-fary-buick-porady-vid-ekspertiv https://degustator.net.ua/tehnichni-harakterystyky-skla-dlya-far-na-shcho-zvertaty-uvagu https://diamond-gallery.in.ua/vidi-korpusiv-dlya-far-perevagi-i-nedoliki https://grim.in.ua/pokrashchennya-osvitlennya-oglyad-suchasnyh-far-dlya-shkoda-octavia-tour https://greenap.com.ua/yak-vybraty-yakisne-sklo-dlya-fary-porady-vid-ekspertiv https://reklama-sev.com.ua/perevagy-zaminy-skla-fary-na-vashomu-avtomobili https://join.com.ua/chomu-vazhlyvo-onovyty-sklo-fary-osnovni-prychyny https://lift-load.com.ua/tehnologichni-innovatsiyi-u-virobnitstvi-skla-dlya-avtomobilnih-far https://esco-center.com.ua/yak-obraty-naykrasche-profesiine-obladnannya-dlya-rozboru-far-gid-pokupcya https://powerfactory.com.ua/novitni-tehnologiyi-u-virobnitstvi-skla-dlya-avtomobilnih-far https://technolex.com.ua/porivnyannya-riznih-vidiv-skla-dlya-far-perevagi-ta-nedoliki https://eebc.net.ua/vibor-idealnogo-skla-dlya-far-vashogo-avto-rekomendatsiyi-ta-poradi https://absi.od.ua/linzi-v-fary-yak-vybraty-idealni-dlya-vashogo-avto https://bc-pharmacy.com.ua/perevagy-vstanovlennya-linz-v-fary-bezpeka-ta-styl https://detkinland.com.ua/revolyutsiya-v-osvitlenni-yak-linzi-v-fary-zminyuyut-vodinnya https://nemovlya.com.ua/top-10-stekol-far-bmv-dlya-modeley-ostannih-rokiv https://brides.com.ua/chomu-vazhlyvo-onovyty-fary-vashoyi-shkoda-octavia-tour https://natyazhnoy-potolok.kiev.ua/yak-obraty-sklo-ta-korpusy-dlya-far-chevrolet-porady-vid-ekspertiv https://absi.od.ua/yak-obraty-sklo-far-ta-korpus-dlya-chrysler-porady-ekspertiv https://stork.kiev.ua/vybir-skla-ta-korpusu-dlya-remontu-far-acura-porady-vid-profesionaliv https://tayger.com.ua/perevagi-ta-nedoliki-riznih-germetikiv-dlya-far-shcho-varto-znaty-pered-pokupkoyu https://unison.kh.ua/yak-obraty-sklo-ta-korpusy-dlya-remontu-far-na-audi-rekomendacziyi-ekspertiv https://direct-action.org.ua/yak-obraty-sklo-ta-korpusy-dlya-far-alfa-romeo-porady-vid-ekspertiv https://menfashion.com.ua/yak-vybraty-idealni-led-linzi-pokupetskyy-gid https://e-art.com.ua/reyting-naykrashchih-brendiv-skla-dlya-far-u-2024-roci https://keslaser.com.ua/povnyj-oglyad-skla-ta-korpusiv-fary-dlya-ford-edge-2018-2024-shcho-varto-znaty https://keepstyle.com.ua/yak-linzi-v-fary-pokrashchuyut-osvitlennya-vsi-perevagy-ta-nedoliky https://vabank.com.ua/topovi-brendy-skla-dlya-avtomobilnyh-far-oglyad-ta-porivnyannya https://thecrimea.org.ua/novitni-tehnologiyi-u-virobnitstvi-skla-dlya-avtomobilnih-far https://atlantic-club.com.ua/perevagy-vykorystannya-bi-led-linz-efektyvnist-ta-yaskravist https://brightwallpapers.com.ua/sekrety-doglyadu-za-linzamy-v-farah-zberezhit-yih-yaskravist https://3dlevsha.com.ua/tehnologichni-innovatsiyi-u-sferi-linz-dlya-avtomobilnyh-far https://abank.com.ua/vstanovlennya-linz-v-fary-porady-vid-profesionaliv https://alicegood.com.ua/chomu-linzi-v-fary-naykrashchyy-vybir-dlya-vashogo-avtomobilya https://abshop.com.ua/yak-linzi-v-fary-pidvyshchuyut-vydymist-ta-bezpeku-na-dorozi https://artflo.com.ua/vybraty-ta-kupyty-linzi-v-fary-porady-ta-rekomendatsiyi https://excl.com.ua/pnevmostepler-dlya-skla-far-tehnologichni-perevagy-ta-zastosuvannya https://footballfans.com.ua/vazhlyvist-germetyka-dlya-far-zahyst-vid-vology-ta-pylu https://forthouse.com.ua/yak-vybraty-idealnyy-pnevmostepler-dlya-domu-ta-roboty-porady-ekspertiv https://elektromotor.net.ua/novi-tehnologii-u-vyrobnytstvi-skla-dlya-far-innovatsiyi-2024-roku https://freeadverts.com.ua/yak-pravylno-obraty-germetyk-dlya-far-gid-pokupcya https://chile.org.ua/zahist-stekla-fari-avto-vid-pogodnih-umov-i-vplivu-vid-shlyahu https://esco-center.com.ua/yak-doglyadaty-za-sklom-fary-porady-dlya-tryvalogo-vykorystannya https://billiard-classic.com.ua/yak-vybraty-idealne-sklo-dlya-fary-jeep-cherokee-kl-porady-vid-profesionaliv https://ch-z.com.ua/yak-vybraty-naykrashche-sklo-dlya-fary-audi-porady-vid-ekspertiv https://cbt-v.com.ua/ua/oglyad-suchasnyh-tehnologiy-u-steklah-far-dlya-audi https://ameli-studio.com.ua/porady-dlya-avtovlasnykiv-shchodo-doglyadu-za-sklom-far https://blooms.com.ua/yak-obraty-idealne-sklo-dlya-far-vashogo-avto https://cpaday.com.ua/vplyv-skla-na-osvitlennya-rishennya-problem-z-avtomobilnymy-faramy https://euro-house.com.ua/novitni-tehnologiyi-vyrobnycztva-skla-dlya-far https://cleanshop.com.ua/osnovni-perevagy-zaminy-skla-far-u-vashomu-avtomobili https://cocoshop.com.ua/rekomendaciyi-z-poshuku-yakisnogo-skla-dlya-far-oglyad https://emaidan.com.ua/vstanovlennya-novogo-skla-fary-perevagy-dlya-vashogo-avto https://cybrexsport.com.ua/yak-obraty-sklo-ta-korpusy-dlya-remontu-fary-bentley-porady-ekspertiv https://goprostore.in.ua/yak-obrati-naykrashche-sklo-dlya-far-vashogo-avtomobilya-poradi-vid-ekspertiv https://floristua.com.ua/yak-vybraty-pnevmostepler-dlya-skla-far-porady-ekspertiv https://missia.od.ua/yak-obraty-sklo-ta-korpusy-dlya-remontu-fary-bmw-porady-ekspertiv https://tm-marmelad.com.ua/novitni-tehnologiyi-v-germetikah-dlya-far-shcho-robyt-yih-osoblyvymy https://foxkid.com.ua/yak-obraty-naykrashe-sklo-far-ta-korpus-dlya-cadillac-porady-ekspertiv https://mega-m.com.ua/idealni-led-linzi-pokupetskij-gid https://05161.com.ua/materiali-korpusiv-far-shcho-obrati-dlya-vashogo-avto https://tayger.com.ua/vidguki-koristuvachiv-pro-linzi-v-fary-dosvid-ta-rekomendatsiyi https://sinyak.com.ua/_ukr/tehnologichni-novinki-v-sferi-linz-dlya-avtomobilnih-far.htm https://gazeta.sebastopol.ua/yak-vybraty-idealne-sklo-dlya-zadnogo-fonarya-vashogo-avto https://interpen.com.ua/top-10-led-linz-v-fary-dlya-vashogo-avtomobilya-u-2024-roci https://hr.com.ua/perevagy-kupivli-linz-v-fary-onlayn-porady-ta-rekomendatsiyi